Zásady ochrany osobných údajov

1. INFORMÁCIE O Project M1 s. r. o.

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti Project M1 s. r. o., sídlo: Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice, IČO: 51 411 709, zápis v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 35935/P, DIČ: 2120688856, IČ DPH:  SK2120688856, upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok http://sharvan.bike/ (ďaľej len „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len “užívateľ”) a zákazníkov Project M1 s. r. o., ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. Project M1 s. r. o. pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na Project M1 s. r. o. spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na webovej stránke Project M1 s. r. o. alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad súkromnú adresu alebo poznámku o možných časoch doručenia.

2.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva Project M1 s. r. o. informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava Project M1 s. r. o. údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. Project M1 s. r. o. nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi Project M1 s. r. o. a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže Project M1 s. r. o. vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom formou obchodných oznámení využíva Project M1 s. r. o. predovšetkým emailovú adresu. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na Project M1 s. r. o. už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov Project M1 s. r. o. v podobe obmedzeného priameho marketingu. Project M1 s. r. o. tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na Project M1 s. r. o. zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas Project M1 s. r. o. udeľujete v priebehu registrácie na Project M1 s. r. o. alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov Project M1 s. r. o..

3.3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu Project M1 s. r. o. formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva Project M1 s. r. o. predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas Project M1 s. r. o. udeľujete v priebehu registrácie na Project M1 s. r. o. alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na Project M1 s. r. o. môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

3.4. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie Project M1 s. r. o. spracováva Project M1 s. r. o. pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava Project M1 s. r. o. štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

4. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci Project M1 s. r. o. môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov v Project M1 s. r. o. na e-mailovej adrese hello@sharvan.bike alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete Project M1 s. r. o. ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané Project M1 s. r. o. a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Project M1 s. r. o..

5.2. Project M1 s. r. o. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre Project M1 s. r. o. na účely a spôsobom, ktoré Project M1 s. r. o. stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré Project M1 s. r. o. využíva, patria:

 • Slovak Parcel Service s.r.o.
  sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28
  IČO: 31 329 217
 • SCHENKER s.r.o.
  sídlo: Kopčianska 94, Bratislava 851 01
  IČO: 31 327 222
 • Geis SK s.r.o.
  Trňanská 6, 96 001 Zvolen
  IČO: 31 324 428
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,
  Budča 1039, 962 33 Budča
  IČO: 36624942

6. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

6.1. Project M1 s. r. o. spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona Project M1 s. r. o. následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom Project M1 s. r. o. požiada o udelenie nového súhlasu.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Project M1 s. r. o. po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva Project M1 s. r. o. iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Project M1 s. r. o. vzťahujú.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Project M1 s. r. o. a požadovať:

 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Project M1 s. r. o. spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Project M1 s. r. o.. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
 • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Project M1 s. r. o., či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám Project M1 s. r. o. potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Project M1 s. r. o. správne vybaviť Vašu objednávku.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že Project M1 s. r. o. spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Project M1 s. r. o. nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Project M1 s. r. o. Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od Project M1 s. r. o. k inému subjektu, kedy Project M1 s. r. o. odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

7.2. Ďalej môžu zákazníci Project M1 s. r. o. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej Project M1 s. r. o. okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Project M1 s. r. o. so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. BEZPEČNOSŤ

8.1. Project M1 s. r. o. dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Project M1 s. r. o. kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Project M1 s. r. o. pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

9. KONTAKT

9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na Project M1 s. r. o. emailom na adresu hello@sharvan.bike, alebo na telefónnom čísle +421908994110.

10. ÚČINNOSŤ

10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 01.04.2020

Don’t forget to share this post!